Ichtioxan

Created by: Biofaktor

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ichtioxan, 750 mg/g proszek do sporządzania roztworu dla karpi i pstrągów

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

 

1 g produktu zawiera:

Substancja czynna:

Oksytetracykliny chlorowodorek  750 mg

(w przeliczeniu na oksytetracyklinę          695 mg)

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt przeznaczony jest do zwalczania zakażeń u karpi i pstrągów wywołanych przez szczepy bakterii wrażliwe na działanie oksytetracykliny, a w szczególności:

- posocznicy MAS wywoływanej przez Aeromonas hydrophila oraz A. sobria,

- erytrodermatozy wywoływanej przez Aeromonas hydrophila,

- wtórnych zakażeń Aeromonas hydrophila po przebyciu wiosennej wiremii karpii (SVC),

- fleksibakteriozy wywoływanej przez Flexibacter columnaris,

- jersiniozy wywoływanej przez Yersinia ruckeri.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Ze względu na immunosupresyjne działanie tetracyklin – nie stosować preparatu na krótko przed i po przeprowadzeniu szczepień ochronnych.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.

wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Karp, pstrąg.

 

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Dawkowanie: 100 mg preparatu na 1 kg m.c. ryb (co odpowiada 75 mg chlorowodorku oksytetracykliny na 1 kg m.c.).

Stosować po rozpuszczeniu w wodzie i równomiernym nasączeniu paszy przeznaczonej dla ryb. Postępować w następujący sposób:

- obliczyć ilość leku jaką należy podać dla wszystkich ryb jednego dnia,

- przygotować odpowiednią ilość paszy (ilość paszy powinna wynosić około 70% podawanej ostatnio dziennej dawki pokarmowej),

- przygotować wodę w ilości 0,5 l/ kg paszy (ilość wody uzależniona jest od rodzaju paszy; należy użyć jej tyle aby po maksymalnie 5-6 godzinnym nasączaniu cała ilość wody została wchłonięta przez paszę),

- w odmierzonej ilości wody rozpuścić obliczoną ilość preparatu,

- sporządzonym roztworem leku bezzwłocznie nasączyć równomiernie paszę przeznaczoną dla ryb,

- po nasączeniu, pasza powinna zostać natychmiast podana rybom.

Ichtioxan należy podawać przy temperaturze wody powyżej 12oC, 3-4 krotnie, w odstępach dwu dniowych.

Pasza z lekiem powinna być zużyta niezwłocznie po przygotowaniu.

 

OKRES KARENCJI

Karpie – tkanki jadalne:

35 dni przy temperaturze wody 12-20oC

30 dni przy temperaturze wody powyżej 20oC.

Pstrągi – tkanki jadalne:

60 dni przy temperaturze wody poniżej 7oC

50 dni przy temperaturze wody 8-12oC

40 dni przy temperaturze wody 13-20oC.

 

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni.

Okres ważności po rozcieńczeniu: należy zużyć natychmiast do nasączania paszy.

Okres ważności po dodaniu do pokarmu: paszę, nasączoną wodnym roztworem preparatu, należy zużyć natychmiast po zakończeniu procesu nasączenia.

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI 

21.09.2015

 

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

Dostępne opakowania:

Pojemniki z HDPE, zamknięte wieczkiem z LDPE, zawierające 50 g, 100 g, 500 g, 750 g, 1000 g produktu.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Charakterystyka leku